Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Oświadczenie o dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli (Warszawska 21, 21-413 Serokomla, tel: (25) 755 46 87, fax: (25) 623 97 96, email: gops@gminaserokomla.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Dryk, e-mail: gops@gminaserokomla.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 25 755 45 06. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

8. Dostępność architektoniczna

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Serokomla znajduje się przy ul. Warszawskiej 21, 21-413 Serokomla.  

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  zajmuje pomieszczenia na I  piętrze budynku.

  1. Wejście do budynku po schodach; 
  2. Brak wind, korytarz umożliwia przejazd osoby na wózku, schody prowadzące na pierwsze  piętro;
  3. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
  4. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym bez ograniczeń;
  5. Aktualnie pracujemy nad poszerzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami (budowa windy). Po ich osiągnięciu dodamy je do Deklaracji.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Pracownicy w razie potrzeby wychodzą na zewnątrz do osób ze szczególnymi potrzebami.

10. Informacje dodatkowe

 

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.