Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2012 r., poz 1059. z późn zm.) może zostać przyznany dodatek energetyczny.

 

SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZYZNANIA W/W DODATKU OKREŚLAJĄ:

Art. 5c. Zryczałtowany dodatek energetyczny

1. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 zakres działania Prezesa URE ust. 2 pkt 18 lit. d.

3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Art. 5d. Tryb przyznawania dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Art. 5e. Wysokość i termin wypłaty dodatku energetycznego

1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
2. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c zryczałtowany dodatek energetyczny ust. 4.

 

 

Zgodnie z art. 3 ust 13 c w/w ustawy przez odbiorcę wrażliwej energii elektrycznej należy rozumieć – osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 podmioty uprawnione do dodatku mieszkaniowego ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W związku z czym dodatek energetyczny jest przyznawany wyłącznie na okres , w której danej osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy.

 

Na podstawie  Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.( Dz.U.2015 poz.377)

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1)   prowadzonego przez osobę samotną wynosi- 11,09 zł/miesiąc;

2)   składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15, 40  zł/miesiąc;

3)   składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:


1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.


Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy.