Formy pomocy społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Formy pomocy społecznej

  Mieszkańcy Gminy Serokomla mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej  realizowanych  w miejscu zamieszkania, o ile nie mogą zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb życiowych we własnym zakresie.

Z pomocy społecznej można otrzymać między innymi następujące świadczenia:

1. Pieniężne:
      zasiłek stały
      zasiłek okresowy
      zasiłek celowy
      specjalny zasiłek celowy
2. Niepieniężne
      praca socjalna
      bilet kredytowany
      składki na ubezpieczenia zdrowotne
      składki na ubezpieczenia społeczne
      sprawienie pogrzebu
      schronienie
      posiłek
      niezbędne ubranie
      usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
      specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji ośrodka pomocy społecznej przysługuje Ci prawo odwołania.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Świadczenia uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowanie o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej podlegają zwrocie od osoby lub rodziny korzystającej z pomocy niezależnie od dochodu rodziny.
Dodatkowych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania oraz wysokości, udzieli Ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują  osobie samotnej lub osobie samotnie gospodarującej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą jej zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.   

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej. 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 0,8% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę publikowanego corocznie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę publikowanego corocznie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze uchwala Rada Gminy,  zgodnie z którymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ustala koszt jednej godziny usług opiekuńczych.

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz osób w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium – pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczona jest nieopłatnie.

Osoby, których dochód jest wyższy od obowiązującego kryterium ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu osoby lub rodziny.

Tabela 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze osób samotnie gospodarujących określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Dochód osoby wg kryterium dochodowego wyrażony w %

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi za 1 godzinę

Powyżej 100 % do 125 %

5 %

Powyżej 125 % do 150 %

10 %

Powyżej 150 % do 175 %

15 %

Powyżej 175 % do 200 %

20 %

Powyżej 200 % do 225 %

25 %

Powyżej 225 % do 250 %

30 %

Powyżej 250 % do 300 %

40 %

Powyżej 300 % do 350 %

50%

Powyżej 350 % do 400 %

80 %

Powyżej 400

100 %

Tabela 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze osób w rodzinie określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Dochód osoby wg kryterium dochodowego wyrażony w %

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi za 1 godzinę

Powyżej 100 % do 125 %

10 %

Powyżej 125 % do 150 %

20 %

Powyżej 150 % do 175 %

25 %

Powyżej 175 % do 200 %

30 %

Powyżej 200 % do 225 %

35 %

Powyżej 225 % do 250 %

40 %

Powyżej 250 % do 300 %

50 %

Powyżej 300 % do 350 %

60 %

Powyżej 350 % do 400 %

90 %

Powyżej 400 %

100 %

Domy pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz uprzedniego ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej, w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1)   mieszkaniec   domu,  nie   więcej   jednak   niż  70 %   swojego  dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

  2)   małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

  3)   gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między  kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2.