Zasady przyznawania pomocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady przyznawania pomocy

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. Ubóstwa;
 2. Sieroctwa;
 3. Bezdomności;
 4. Bezrobocia;
 5. Niepełnosprawności;
 6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. Przemocy w rodzinie;
 8. Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 11. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
 12. Alkoholizmu lub narkomanii;
 13. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 14. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów.

Kryterium dla osób samotnych – 701 złotych, dla osób w rodzinie 528 złotych na osobę.

Przyznania świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Pamiętaj, że wszystkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej.

O CO BĘDZIE PYTAŁ PRACOWNIK SOCJALNY

W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny:

-   z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej

-   w przypadku utraty dochodu (np.: zasiłku dla bezrobotnych) z miesiąca w którym wniosek został złożony.

DO CZEGO JESTEŚ ZOBOWIĄZANY

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa przyjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej. Pracownik socjalny, po zapoznaniu się z Twoją sytuacją życiową, zaproponuje rodzaj, formę i rozmiar świadczenia odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.