Świadczenia wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Do ustalenia prawa do świadczenia nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1)      dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2)      dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3)      pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4)      członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym  charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.